Pravidla a podmínky

1. Přijetí Podmínky použití a Dodatky.

Pokaždé, když používáte nebo zpřístupňujete tento web, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití:, ve znění pozdějších předpisů s oznámením nebo bez upozornění. Navíc, pokud používáte konkrétní službu na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek, budete podléhat jakýmkoli pravidlům nebo směrnicím vztahujícím se na tyto služby a budou zahrnuty odkazem do těchto Podmínky použití. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínky použití odkazem.

2. Naše služby.

Naše webové stránky a služby, které vám byly poskytnuty na našich webových stránkách a na jejich webových stránkách, jsou založeny na "AS IS". Souhlasíte s tím, že majitelé této webové stránky si výhradně vyhrazují právo a mohou kdykoli a bez předchozího upozornění a jakoukoli odpovědnost vůči vám změnit nebo přerušit tuto webovou stránku a její služby nebo smazat údaje, které poskytnete, ať už dočasně nebo trvale. Nezodpovíme ani neodpovídáme za včasnost, vymazání, neuskladnění, nepřesnosti nebo nesprávné doručení jakýchkoli údajů nebo informací.

3. Vaše odpovědnost a registrační povinnosti.

Abyste mohli využívat tento web, musíte nebo byste měli být požádáni o registraci na našich stránkách a souhlasíte s poskytnutím pravdivých informací na vyžádání. Při registraci výslovně souhlasíte s našimi Podmínky použití a jakkoli může být čas od času změněn a dostupný zde.

4. Zásady ochrany osobních údajů.

Registrační údaje a další osobní údaje, které můžeme shromažďovat, podléhají podmínkám našich Zásad ochrany osobních údajů.

5. Registrace a heslo. Jste odpovědný za zachování důvěrnosti vašeho hesla a zodpovídá za všechna použití prostřednictvím vaší registrace a / nebo přihlašování, ať jste oprávněný nebo neoprávněný. Souhlasíte s tím, abyste nás okamžitě informovali o jakémkoli neoprávněném použití nebo o vaší registraci, uživatelském účtu nebo hesle.

6. Vaše chování.

Souhlasíte s tím, že naše webové stránky vás mohou vystavit obsahu, který může být nevhodný nebo urážlivý. Na obsah, který se objeví na této webové stránce, ani na chyby nebo opomenutí, nebudeme vůči vám nijak zodpovědní.
Souhlasíte výslovně s použitím této webové stránky nebo poskytované služby, že:
(A) poskytovat jakýkoliv obsah nebo provádět jakékoliv chování, které mohou být nezákonné, nezákonný, výhružný, škodlivý, urážlivý, obtěžující, pronásledování, protiprávní, pomlouvačné, urážlivé, vulgární, obscénní, urážlivé, nevhodné, pornografický, navrženy tak, aby ani nemá zasahovat nebo přerušit tato webová stránka nebo jakákoli poskytovaná služba, nakažená virem nebo jiným ničivým nebo škodlivým programovacím rutinou, způsobují občanskou nebo trestní odpovědnost nebo mohou porušovat platné místní, národní nebo mezinárodní právo;
(b) ztotožňovat nebo zkreslovat vaše sdružování s jakoukoli osobou nebo subjektem, nebo klouzat nebo jinak usilovat o skrytí nebo omyly označení původu jakéhokoli Obsahu, který jste poskytli;
c) shromažďovat nebo sbírat data o jiných uživatelích;
(d) poskytovat nebo používat tuto webovou stránku a jakýkoli obsah nebo službu jakýmkoli komerčním způsobem nebo jakýmkoli způsobem, který by zahrnoval nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové schémata nebo jinou formu neoprávněné inzerce bez předchozího písemného souhlasu;
(e) poskytovat jakýkoli obsah, který může vyvolat naši občanskou nebo trestní odpovědnost, nebo které mohou představovat nebo považovat za porušení jakéhokoli místního, vnitrostátního nebo mezinárodního práva, včetně, ale bez omezení, zákonů týkajících se autorského práva, ochranné známky, patentu nebo obchodu tajemství.

7. Služby třetích stran.

Zboží a služby třetích stran mohou být inzerovány a / nebo zpřístupněny na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky. Prohlášení o produktech a službách poskytovaných třetími stranami se řídí zásadami a prohlášeními těchto třetích stran. Nebudeme zodpovědní ani zodpovědní žádným způsobem za žádné z vašich jednání či interakcí s třetími stranami.

8. Odškodnění.

Souhlasíte s odškodněním a držením nás neškodných, našich dceřiných společností, přidružených společností, spřízněných stran, důstojníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, nezávislých dodavatelů, inzerentů, partnerů a spolupracovníků z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právních poplatků, které mohou být které jste učinili jakoukoli třetí stranou, která vznikla v důsledku vašeho chování nebo spojení s touto webovou stránkou nebo službou, vašeho porušení tohoto Podmínky použití nebo jakéhokoli jiného porušení práv jiné osoby nebo strany.

9. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. BERETE VŮČI A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO OBSAHU POSKYTNUTÉ ("SERVIS") JSOU K DISPOZICI A POSKYTOVANÉ VÁM PRO VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Je poskytován „TAK JAK JE“ A MY VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, učiněných mlčky či výslovně, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. Neposkytujeme žádnou záruku, učiněných mlčky či výslovně, ŽE jakákoliv část služba bude fungovat nepřetržitě, BEZCHYBNÝ, VIRUS-FREE, včasné, bezpečné, přesné, spolehlivé a všech úprav kvality, NOR, že jakýkoli obsah je bezpečný JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ke stažení . BERETE VŮČI A SOUHLASÍTE, ŽE ALE ANI ÚČASTNÍK V SLUŽBĚ NEPOSKYTUJE PROFESIONÁLNÍ RADY JAKÉHOKOLI DRUHU A ŽE POUŽÍVÁNÍ TÝCHTO RAD nebo JAKÉKOLI JINÝCH INFORMACÍ JE NA SAMOSTATNÉ RIZIKO A BEZ NAŠEHO ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU. Některé jurisdikce nesmí povolit vyloučení odpovědnosti za předpokládané záruky a výše uvedené vyloučení odpovědnosti se na vás nevztahuje pouze proto, že se týká předpokládaných záruk.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. ROZUMÍTE A VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE JSME NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÉ ZTRÁTY (i když JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY) vyplývající z nebo vyplývající z (i) použití nebo nemožností využívat službu, (ii) náklady ZÍSKAT náhradního zboží a / nebo služeb, vyplývající z některého transakcemi DO NA prostřednictvím služby, (III) neoprávněný přístup nebo poškození VAŠE datových přenosů, (IV) nápisy nebo CHOVÁNÍ jakékoli třetí strany na službě, nebo (v) jakýkoli jiný prvek týkající se SERVICE. V některých jurisdikcích není dovoleno omezovat odpovědnost, a proto se tato omezení nemusejí vztahovat na vás.

11. Zachování práv. Vyhrazujeme si všechna naše práva, včetně, avšak bez omezení, veškerých autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství a jiných vlastnických práv, která můžeme mít na našich webových stránkách, jejich obsahu a zboží a službách, které mohou být poskytnuty . Využití našich práv a majetku vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Neposkytujeme vám žádné implicitní nebo výslovné licence nebo práva tím, že vám služby zpřístupníme a nebudete mít žádné právo na jakékoli komerční využití naší webové stránky nebo služby bez předchozího písemného souhlasu.

12. Oznámení o porušení autorských práv. Pokud se domníváte, že váš majetek byl použit jakýmkoli způsobem, který by byl považován za porušení autorských práv nebo porušování vašich práv k duševnímu vlastnictví, může být náš zástupce zabývající se autorskými právy kontaktován na následující e-mailové adrese:

[e-mailem]

13. Platné právo.

Souhlasíte s tím, že tato Podmínky použití a jakýkoli spor, který vznikne v souvislosti s používáním této webové stránky nebo našich produktů nebo služeb, budou řízeny a vykládány v souladu s místními zákony, v nichž sídlí vlastníka této webové stránky bez ohledu na ustanovení o kolizním právu. Registrováním nebo používáním této webové stránky a služby souhlasíte a podstupujete výhradní jurisdikci a místo konání kraje nebo města, kde se nachází sídlo vlastníka této webové stránky.

14. Různé informace. (i) V případě, že tato Podmínky použití je v rozporu s jakýmkoli zákonem, podle kterého může být některý z ustanovení neplatný soudem, který je příslušný vůči stranám, bude takové ustanovení interpretováno tak, aby odráželo původní záměry stran v souladu s platnými právními předpisy a zbývající část této Podmínky použití zůstane platná a neporušená; (ii) Nedodržení jakéhokoli práva podle této Podmínky použití se nepovažuje za vzdání se jakéhokoli práva této společnosti a toto právo zůstane v plné platnosti a účinnosti; (Iii) Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli sochy nebo naopak zákon, že jakýkoli nárok nebo příčina vyplývající z této webové stránky nebo jejích služeb musí být podána do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku nebo příčiny vznikl nebo toto tvrzení musí být navždy zamřížovaným ; (iv) Na základě těchto Podmínky použití můžeme přiřadit naše práva a povinnosti a zbavit se jakékoli další povinnosti.

15. Souhlas

Pokračováním v procházení nebo jiným přístupem k webovému serveru signalizujete souhlas s výše uvedenými podmínkami a vyloučením odpovědnosti. Pokud tyto podmínky nepřijmete, ponechte tuto webovou stránku nyní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin

1. Akceptacja Warunki użytkowania i poprawki.

Za każdym razem, gdy korzystasz lub dajesz dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się na te {Warunki korzystania z usługi}, które są od czasu do czasu zmieniane za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ponadto, jeśli korzystasz z określonej usługi na tej stronie lub za jej pośrednictwem, będziesz podlegać zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług i będą one włączone przez odniesienie do tych Warunki użytkowania. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która jest włączona do niniejszych {Warunki użytkowania:} przez odniesienie.

2. Nasza usługa.

Nasza strona internetowa i usługi dostarczane są na naszej stronie internetowej i za jej pośrednictwem w stanie, w jakim się znajdują. Zgadzasz się, że właściciele tej strony internetowej wyłącznie zastrzegają sobie prawo i mogą, w dowolnym czasie i bez powiadomienia oraz odpowiedzialności wobec Ciebie, modyfikować lub zaprzestać tej strony i jej usług lub usunąć dane, które podasz, tymczasowo lub na stałe. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, nieprzechowanie, niedokładność lub niewłaściwe dostarczenie jakichkolwiek danych lub informacji.

3. Twoje obowiązki i obowiązki rejestracyjne.

Aby korzystać z tej witryny, użytkownik musi lub może zostać poproszony o zarejestrowanie się na naszej stronie i zgodę na podanie prawdziwych informacji na żądanie. Podczas rejestracji wyraźnie zgadzasz się na nasze {: Warunki użytkowania} i które mogą być przez nas modyfikowane od czasu do czasu i dostępne tutaj.

4. Polityka prywatności.

Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które możemy zbierać, podlegają warunkom naszej Polityki prywatności.

5. Rejestracja i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i jest odpowiedzialny za wszystkie zastosowania za pośrednictwem rejestracji i / lub logowania, bez względu na to, czy jest on autoryzowany, czy nie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu lub rejestracji, koncie użytkownika lub hasła.

6. Twoje postępowanie.

Zgadzasz się, że nasza strona internetowa może narazić Cię na Treści, które mogą być obraźliwe lub obraźliwe. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za Treści, które pojawiają się na tej stronie, ani za błędy lub pominięcia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, korzystając z tej strony internetowej lub dowolnej usługi, że nie:
(a) dostarczać jakichkolwiek Treści lub wykonywać dowolne zachowania, które mogą być niezgodne z prawem, nielegalne, groźne, szkodliwe, obelżywe, nękające, prześladujące, torturujące, zniesławiające, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, pornograficzne, zaprojektowane do interwencji lub przeszkadzania niniejsza strona internetowa lub jakakolwiek oferowana usługa, zainfekowana wirusem lub inną destrukcyjną lub szkodliwą procedurą programowania, powoduje odpowiedzialność cywilną lub karną lub może naruszać obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
(b) podszywać się pod kogoś lub fałszywie przedstawiać swojego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, lub fałszować lub w inny sposób starać się ukryć lub fałszywie przedstawić pochodzenie Treści dostarczonej przez ciebie;
(c) zbierać lub zbierać dane o innych użytkownikach;
(d) dostarczać lub wykorzystywać niniejszą stronę internetową oraz wszelkie Treści lub usługi w jakikolwiek sposób komercyjny lub w jakikolwiek sposób, który obejmowałby niepożądaną pocztę, spam, łańcuszki, piramidy lub jakąkolwiek inną formę nieautoryzowanej reklamy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
(e) dostarczać treści, które mogą stanowić podstawę naszej odpowiedzialności cywilnej lub karnej lub które mogą stanowić naruszenie prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi prawa dotyczące praw autorskich, znaków handlowych, patentów lub handlu tajniki.

7. Usługi stron trzecich.

Towary i usługi stron trzecich mogą być reklamowane i / lub udostępniane na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Oświadczenia dotyczące produktów i usług świadczonych przez strony trzecie są regulowane przez zasady i oświadczenia tych stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub interakcje z osobami trzecimi.

8. Odszkodowanie.

Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed nieszkodliwymi, naszymi spółkami zależnymi, podmiotami powiązanymi, podmiotami powiązanymi, członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami, agentami, niezależnymi kontrahentami, reklamodawcami, partnerami i współpartnerami od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat prawnych, które mogą być wykonane przez osobę trzecią, która jest wynikiem lub wynika z twojego postępowania lub połączenia z tą witryną lub usługą, twoje naruszenie tego Warunki użytkowania lub jakiekolwiek inne naruszenie praw innej osoby lub strony.


9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ZAWARTOŚCI DOSTARCZANYCH ("USŁUGA") JEST DOSTĘPNY I DOSTARCZONY WASZ NA WŁASNE RYZYKO. JEST DOSTARCZANE WOBEC UŻYTKOWNIKA "W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, DOMNIEMANYCH LUB WYRAŻONYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI, DOMNIEMANEJ ANI EKSPRESOWEJ, ŻE ŻADNA CZĘŚĆ USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANA, BEZBŁĘDNA, BEZ WIRUSÓW, BEZPIECZNA, BEZPIECZNA, DOKŁADNA, NIEZAWODNA, JAKIEJKOLWIEK JAKOŚCI, AŻ TU WSZELKIE TREŚCI SĄ BEZPIECZNE W JAKIMKOLWIEK SPOSÓB DO POBRANIA . UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK NIE UDOSTĘPNIA UŻYTKOWNIKOWI PORADY PROFESJONALNEJ ORAZ ŻE KORZYSTANIE Z TAKICH PORAD I WSZELKICH INNYCH INFORMACJI JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK RODZAJE. Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji, a powyższe wyłączenie odpowiedzialności może nie dotyczyć użytkownika tylko w odniesieniu do domniemanych gwarancji.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE BĘDZIE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (nawet jeśli POINFORMOWANO MOŻLIWOŚCI ICH USZKODZENIA) wynikających lub wynikającymi z (I) do wykorzystania bądź niemożności korzystania z usługą, (II) koszt UZYSKAŁ wymiennie i / lub usług, wynikające z dowolnych transakcji zawartych w dniu za pośrednictwem Serwisu, (iii) nieupoważnionym dostępem, ZMIANY transmisji danych, (iv) OŚWIADCZENIACH lUB PROWADZENIA JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ na usłudze, lub (v) wszelkie inne kwestie związane z usługą. W niektórych jurysdykcjach nie wolno ograniczać odpowiedzialności, a zatem takie ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

11. Zastrzeżenie praw. Zastrzegamy wszystkich naszych praw, w tym, lecz nie ograniczając się do wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, oraz wszelkie inne prawa własności, które możemy mieć w naszej witrynie internetowej, jej treści, a towary i usługi, które mogą być świadczone . Korzystanie z naszych praw i własności wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie zapewniamy żadnych dorozumianych ani wyraźnych licencji ani praw, udostępniając usługi, a nie będziesz mieć żadnych praw do komercyjnego wykorzystania naszej witryny lub usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

12. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoja nieruchomość została wykorzystana w jakikolwiek sposób, który byłby uznany za naruszenie praw autorskich lub naruszenie Twoich praw własności intelektualnej, nasz przedstawiciel ds. Praw autorskich może się skontaktować pod następującym adresem e-mail:

[e-mail]

13. Obowiązujące prawo.

Zgadzasz się, że niniejsza {Warunki korzystania z usługi} i wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub naszych produktów lub usług będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z lokalnymi przepisami, gdzie siedziba właściciela tej strony internetowej jest zlokalizowane, bez względu na przepisy kolizyjne. Rejestrując się lub korzystając z tej strony internetowej i serwisu, wyrażasz zgodę i poddajesz się wyłącznej jurysdykcji i miejscu hrabstwa lub miasta, w którym znajduje się siedziba właściciela tej witryny.

14. Informacje różne. (i) W przypadku, gdy niniejsze {Warunki korzystania z usługi:} są sprzeczne z jakimkolwiek prawem, na mocy którego jakiekolwiek postanowienie może być uznane za nieważne przez sąd właściwy dla stron, takie postanowienie zostanie zinterpretowane jako odzwierciedlające pierwotne intencje stron w zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostała część tego Warunki użytkowania pozostanie ważna i nienaruszona; (ii) Niezdolność którejkolwiek ze stron do dochodzenia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Warunki użytkowania nie będzie uważana za zrzeczenie się prawa do tej części, a to prawo pozostanie w pełnej mocy i mocy; (iii) Użytkownik zgadza się, że bez względu na statuę lub sprzeczne prawo, jakiekolwiek roszczenie lub przyczyna wynikająca z niniejszej witryny internetowej lub jej usług musi zostać złożona w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu takiego roszczenia lub przyczyny lub roszczenie zostanie na zawsze zablokowane ; (iv) Możemy scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Warunki użytkowania i będziemy zwolnieni z wszelkich dalszych zobowiązań.

15. Zgoda

Kontynuując przeglądanie lub w inny sposób dostęp do strony internetowej, sygnalizujesz akceptację warunków i zastrzeżeń określonych powyżej. Jeśli nie akceptujesz żadnego z tych warunków, opuść teraz tę witrynę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terms and conditions

1. Acceptance of Terms of Use and Amendments.

Each time you use or cause access to this web site, you agree to be bound by these Terms of Use, as amended from time to time with or without notice to you. In addition, if you are using a particular service on or through this web site, you will be subject to any rules or guidelines applicable to those services and they shall be incorporated by reference into these Terms of Use. Please see our Privacy Policy, which is incorporated into these Terms of Use by reference.

2. Our Service.

Our web site and services provided to you on and through our web site on an "AS IS" basis. You agree that the owners of this web site exclusively reserve the right and may, at any time and without notice and any liability to you, modify or discontinue this web site and its services or delete the data you provide, whether temporarily or permanently. We shall have no responsibility or liability for the timeliness, deletion, failure to store, inaccuracy, or improper delivery of any data or information.

3. Your Responsibilities and Registration Obligations.

In order to use this web site, you must or may be asked to register on our site and agree to provide truthful information when requested. When registering, you explicitly agree to our Terms of Use and as may be modified by us from time to time and available here.

4. Privacy Policy.

Registration data and other personally identifiable information that we may collect is subject to the terms of our Privacy Policy.

5. Registration and Password. You are responsible to maintain the confidentiality of your password and shall be responsible for all uses via your registration and/or login, whether authorized or unauthorized by you. You agree to immediately notify us of any unauthorized use or your registration, user account or password.

6. Your Conduct.

You agree that our web site may expose you to Content that may be objectionable or offensive. We shall not be responsible to you in any way for the Content that appears on this web site nor for any error or omission.
You explicitly agree, in using this web site or any service provided, that you shall not:
(a) provide any Content or perform any conduct that may be unlawful, illegal, threatening, harmful, abusive, harassing, stalking, tortious, defamatory, libelous, vulgar, obscene, offensive, objectionable, pornographic, designed to or does interfere or interrupt this web site or any service provided, infected with a virus or other destructive or deleterious programming routine, give rise to civil or criminal liability, or which may violate an applicable local, national or international law;
(b) impersonate or misrepresent your association with any person or entity, or forge or otherwise seek to conceal or misrepresent the origin of any Content provided by you;
(c) collect or harvest any data about other users;
(d) provide or use this web site and any Content or service in any commercial manner or in any manner that would involve junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of unauthorized advertising without our prior written consent;
(e) provide any Content that may give rise to our civil or criminal liability or which may constitute or be considered a violation of any local, national or international law, including but not limited to laws relating to copyright, trademark, patent, or trade secrets.

7. Third Party Services.

Goods and services of third parties may be advertised and/or made available on or through this web site. Representations made regarding products and services provided by third parties are governed by the policies and representations made by these third parties. We shall not be liable for or responsible in any manner for any of your dealings or interaction with third parties.

8. Indemnification.

You agree to indemnify and hold us harmless, our subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents, independent contractors, advertisers, partners, and co-branders from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be made by any third party, that is due to or arising out of your conduct or connection with this web site or service, your violation of this Terms of Use or any other violation of the rights of another person or party.

9. DISCLAIMER OF WARRANTIES. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THIS WEB SITE AND ANY SERVICES OR CONTENT PROVIDED (THE "SERVICE") IS MADE AVAILABLE AND PROVIDED TO YOU AT YOUR OWN RISK. IT IS PROVIDED TO YOU "AS IS" AND WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, THAT ANY PART OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, VIRUS-FREE, TIMELY, SECURE, ACCURATE, RELIABLE, OF ANY QUALITY, NOR THAT ANY CONTENT IS SAFE IN ANY MANNER FOR DOWNLOAD. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NEITHER US NOR ANY PARTICIPANT IN THE SERVICE PROVIDES PROFESSIONAL ADVICE OF ANY KIND AND THAT USE OF SUCH ADVICE OR ANY OTHER INFORMATION IS SOLELY AT YOUR OWN RISK AND WITHOUT OUR LIABILITY OF ANY KIND. Some jurisdictions may not allow disclaimers of implied warranties and the above disclaimer may not apply to you only as it relates to implied warranties.

10. LIMITATION OF LIABILITY. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSS (EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM OR ARISING OUT OF (I) THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SERVICE, (II) THE COST TO OBTAIN SUBSTITUTE GOODS AND/OR SERVICES RESULTING FROM ANY TRANSACTION ENTERED INTO ON THROUGH THE SERVICE, (III) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR DATA TRANSMISSIONS, (IV) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICE, OR (V) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SERVICE. In some jurisdictions, it is not permitted to limit liability and therefore such limitations may not apply to you.

11. Reservation of Rights. We reserve all of our rights, including but not limited to any and all copyrights, trademarks, patents, trade secrets, and any other proprietary right that we may have in our web site, its content, and the goods and services that may be provided. The use of our rights and property requires our prior written consent. We are not providing you with any implied or express licenses or rights by making services available to you and you will have no rights to make any commercial uses of our web site or service without our prior written consent.

12. Notification of Copyright Infringement. If you believe that your property has been used in any way that would be considered copyright infringement or a violation of your intellectual property rights, our copyright agent may be contacted at the following email address:

petr.cihak@topigeon.cz

13. Applicable Law.

You agree that this Terms of Use and any dispute arising out of your use of this web site or our products or services shall be governed by and construed in accordance with local laws where the headquarters of the owner of this web site is located, without regard to its conflict of law provisions. By registering or using this web site and service you consent and submit to the exclusive jurisdiction and venue of the county or city where the headquarters of the owner of this web site is located.

14. Miscellaneous Information. (i) In the event that this Terms of Use conflicts with any law under which any provision may be held invalid by a court with jurisdiction over the parties, such provision will be interpreted to reflect the original intentions of the parties in accordance with applicable law, and the remainder of this Terms of Use will remain valid and intact; (ii) The failure of either party to assert any right under this Terms of Use shall not be considered a waiver of any that partys right and that right will remain in full force and effect; (iii) You agree that without regard to any statue or contrary law that any claim or cause arising out of this web site or its services must be filed within one (1) year after such claim or cause arose or the claim shall be forever barred; (iv) We may assign our rights and obligations under this Terms of Use and we shall be relieved of any further obligation.

15. Consent

By continuing to browse or otherwise accessing the web site, you signal acceptance of the terms and disclaimer set out above. If you do not accept any of these terms, leave this Web Site now.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termes et conditions

1. Acceptation des conditions d‘utilisation et des modifications.

Chaque fois que vous utilisez ou donnez accès à ce site Web, vous acceptez d'être lié par les Conditions d‘utilisation, telles que modifiées de temps à autre avec ou sans préavis. En outre, si vous utilisez un service particulier sur ou via ce site Web, vous serez soumis aux règles ou directives applicables à ces services et elles seront incorporées par référence dans les Conditions d‘utilisation. S'il vous plaît voir notre politique de confidentialité, qui est incorporé dans ces Conditions d‘utilisation par référence.

2. Notre service.

Notre site Web et les services qui vous sont fournis sur et à travers notre site Web sur une base «TEL QUEL». Vous acceptez que les propriétaires de ce site Web se réservent exclusivement le droit et peuvent, à tout moment et sans préavis et toute responsabilité envers vous, modifier ou interrompre ce site Web et ses services ou supprimer les données que vous fournissez, temporairement ou définitivement. Nous n'aurons aucune responsabilité ou responsabilité pour l'actualité, la suppression, le défaut de stockage, l'inexactitude ou la mauvaise distribution de données ou d'informations.

3. Vos responsabilités et obligations d'inscription.

Afin d'utiliser ce site Web, vous devez ou pouvez être invité à vous inscrire sur notre site et accepter de fournir des informations véridiques sur demande. Lorsque vous vous inscrivez, vous acceptez explicitement nos Conditions d‘utilisation et telles que modifiées de temps à autre et disponibles ici.

4. Politique de confidentialité.

Les données d'enregistrement et autres informations personnelles que nous pouvons collecter sont soumises aux termes de notre Politique de confidentialité.

5. Inscription et mot de passe. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre mot de passe et vous êtes responsable de toutes les utilisations via votre inscription et / ou votre connexion, qu'elles soient autorisées ou non autorisées par vous. Vous acceptez de nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée ou de votre inscription, de votre compte utilisateur ou de votre mot de passe.

6. Votre conduite.

Vous acceptez que notre site Web puisse vous exposer à du contenu susceptible d'être répréhensible ou offensant. Nous ne serons en aucun cas responsables envers le Contenu qui apparaît sur ce site Web, ni pour toute erreur ou omission.
Vous acceptez explicitement, en utilisant ce site Web ou tout service fourni, de ne pas:
(a) fournir du Contenu ou accomplir une conduite qui peut être illégale, illégale, menaçante, nuisible, abusive, harcelante, traquante, délictueuse, diffamatoire, calomnieuse, vulgaire, obscène, offensante, répréhensible, pornographique, conçue pour ou qui interfère ou interrompt ce site web ou tout service fourni, infecté par un virus ou toute autre routine de programmation destructive ou délétère, donne lieu à une responsabilité civile ou pénale, ou qui peut violer une loi locale, nationale ou internationale applicable;
(b) usurper l'identité ou faussement représenter votre association avec une personne ou une entité, ou forger ou autrement chercher à dissimuler ou déformer l'origine de tout Contenu fourni par vous;
(c) collecter ou récolter des données sur d'autres utilisateurs;
(d) fournir ou utiliser ce site Web et tout contenu ou service de manière commerciale ou de quelque manière que ce soit qui impliquerait du courrier indésirable, du spam, des chaînes de lettres, des systèmes pyramidaux ou toute autre forme de publicité non autorisée sans notre consentement écrit préalable;
(e) fournir tout contenu pouvant donner lieu à notre responsabilité civile ou criminelle ou pouvant constituer ou être considéré comme une violation de toute loi locale, nationale ou internationale, y compris, mais sans s'y limiter, les lois relatives aux droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou secrets

7. Services de tiers.

Les produits et services de tiers peuvent être annoncés et / ou mis à disposition sur ou via ce site Web. Les déclarations faites concernant les produits et services fournis par des tiers sont régies par les politiques et les représentations faites par ces tiers. Nous ne serons pas responsables de quelque manière que ce soit pour vos transactions ou interactions avec des tiers.

8. Indemnisation.

Vous acceptez de nous indemniser et de nous indemniser, nos filiales, sociétés affiliées, associés, dirigeants, administrateurs, employés, agents, entrepreneurs indépendants, annonceurs, partenaires et co-brandisseurs de toute réclamation ou demande, y compris des frais juridiques raisonnables, pouvant être faite par une tierce partie, qui est due à ou découlant de votre conduite ou connexion avec ce site web ou service, votre violation de ces Conditions d‘utilisation ou toute autre violation des droits d'une autre personne ou partie.

9. DÉNI DE GARANTIE. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB ET DE TOUT SERVICE OU CONTENU FOURNI (LE «SERVICE») EST DISPONIBLE ET FOURNI À VOTRE PROPRE RISQUE. IL VOUS EST FOURNI "EN L'ÉTAT" ET NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU EXPRESSE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. NOUS N'OFFRONS AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE, QU'UNE PARTIE DU SERVICE SERA ININTERROMPUE, SANS ERREUR, SANS VIRUS, RAPIDE, SÛRE, PRÉCIS, FIABLE, DE QUALITÉ, NI QUE TOUT CONTENU EST SÉCURITAIRE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT POUR TÉLÉCHARGER . VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE NOUS, NI AUCUN PARTICIPANT AU SERVICE NE FOURNISSENT DE CONSEILS PROFESSIONNELS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QUE L'UTILISATION DE CES CONSEILS OU DE TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT EST SEULEMENT À VOS PROPRES RISQUES ET SANS AUCUNE RESPONSABILITÉ D'AUCUNE SORTE. Certaines juridictions peuvent ne pas autoriser les exclusions de garanties implicites et la clause de non-responsabilité ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous uniquement en ce qui concerne les garanties implicites.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES PERTES DE BÉNÉFICES, GOODWILL, UTILISATION, DONNÉES OU AUTRES PERTES INCORPORELLES (MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE (I) L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE SERVICE, (II) LE COÛT D'OBTENIR DES BIENS ET / OU SERVICES DE SUBSTITUTION RÉSULTANT DE TOUTE TRANSACTION INTRODUITE DANS LE SERVICE, (III) ACCÈS NON AUTORISÉ OU MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS DE DONNÉES, (IV) DÉCLARATIONS OU CONDUITE DE TOUT TIERS SUR LE SERVICE, OU (V) TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AU SERVICE. Dans certaines juridictions, il n'est pas permis de limiter la responsabilité et, par conséquent, de telles limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous.

11. Réserve de droits. Nous nous réservons tous nos droits, y compris mais non limité à tous les droits d'auteur, marques, brevets, secrets commerciaux et tout autre droit de propriété que nous pouvons avoir sur notre site Web, son contenu et les biens et services qui peuvent être fournis . L'utilisation de nos droits et de nos biens nécessite notre consentement écrit préalable. Nous ne vous fournissons pas de licences ou de droits implicites ou express en mettant des services à votre disposition et vous n'aurez aucun droit de faire des utilisations commerciales de notre site Web ou service sans notre consentement écrit préalable.

12. Notification de violation du droit d'auteur. Si vous pensez que votre propriété a été utilisée d'une manière qui serait considérée comme une violation du droit d'auteur ou une violation de vos droits de propriété intellectuelle, notre agent des droits d'auteur peut être contacté à l'adresse électronique suivante:

petr.cihak@topigeon.cz

13. Loi applicable.

Vous acceptez que les Conditions d‘utilisation et tout litige découlant de votre utilisation de ce site Web ou de nos produits ou services soient régis et interprétés conformément aux lois locales lorsque le siège social du propriétaire de ce site Web est situé, sans égard à ses dispositions relatives aux conflits de lois. En vous inscrivant ou en utilisant ce site Web et ce service, vous consentez et vous soumettez à la juridiction et au lieu exclusifs du comté ou de la ville où se trouve le siège social du propriétaire de ce site Web.

14. Informations diverses. (i) Dans le cas où les Conditions d‘utilisation entrent en conflit avec une loi en vertu de laquelle une disposition peut être jugée invalide par un tribunal ayant compétence sur les parties, cette disposition sera interprétée pour refléter les intentions initiales des parties dans conformément à la loi applicable, et le reste de cette Conditions d‘utilisation restera valide et intact; (ii) Le manquement de l'une ou l'autre des parties à faire valoir un droit en vertu des présentes conditions d'utilisation ne doit pas être considéré comme une renonciation à un droit quelconque et ce droit demeurera en vigueur et de plein effet; (iii) Vous convenez que, sans égard à une statue ou à une loi contraire, toute réclamation ou cause découlant de ce site Web ou de ses services doit être déposée dans un délai d'un (1) an après le début de la réclamation ou de la réclamation. ; (iv) Nous pouvons céder nos droits et obligations en vertu des Conditions d‘utilisation et nous serons libérés de toute autre obligation.

15. Consentement

En continuant à naviguer ou à accéder au site Web, vous déclarez accepter les conditions et la clause de non-responsabilité énoncées ci-dessus. Si vous n'acceptez aucun de ces termes, quittez ce site Web maintenant.
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i