Naše zásady ochrany osobních údajů

Níže uvádíme zásady ochrany osobních údajů, které budou upravovat způsob zpracování osobních údajů, které nám poskytnete. Naše detaily jsou:
na této stránce kontaktů.

Vlastník webu můžete kontaktovat na e-mailové adrese na této stránce kontaktních stránek

Můžete získat přístup k naší home page a procházet určité oblasti webu, aniž byste museli zveřejnit vaše osobní údaje a ukládat informace shromážděné cookies, které můžeme použít (viz níže).

Kdo může zpracovávat data

Vaše osobní údaje (včetně vašeho jména, adresy a veškerých dalších údajů, které nám poskytnete, které se vás týkají jako jednotlivce) mohou zpracovávat jak my, tak i další společnosti naší skupiny. Každá společnost, která je oprávněna zpracovávat vaše informace, jak je uvedeno výše, tak učiní v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Když zadáte objednávku prostřednictvím této webové stránky, uložíme vaši e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi, které vám poskytneme. Používáte-li služby na webových stránkách, možná budeme muset shromažďovat další informace o vás. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat údaje, jako je vaše jméno a adresa.

Účel zpracování

Vaše informace Vám poskytneme za účelem poskytnutí informací o našich službách, článcích a zprávách, plnění objednávek, které jste provedli, zpracování jakýchkoli dalších transakcí, které jste s námi povolili nebo uskutečnili, informování o speciálních nabídkách a poskytování dalších marketingových informací které si myslíte, že byste mohli zajímat, podnikat výzkum nebo vývoj produktů nebo zákazníků.

Zveřejnění informací

V nepravděpodobné situaci, kdy je nad námi nebo všemi částmi našeho majetku určen likvidátor, správce nebo příjemce, může tento konkurs převést vaše údaje třetím stranám kupujícímu podniku za předpokladu, že se kupující zavazuje použít vaše informace pro stejné účely jak je uvedeno v těchto zásadách. Vaše informace nebudou zpřístupněny vládním nebo místním orgánům nebo jiným vládním institucím, pokud to nevyžaduje zákon nebo jiné závazné předpisy.

Cookies

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme do počítače odeslat malý soubor. To nám umožní identifikovat váš počítač, sledovat vaše chování na našich webových stránkách a identifikovat vaše konkrétní oblasti zájmu, abychom zlepšili vaše budoucí návštěvy na těchto stránkách. Můžeme používat soubory cookie pro shromažďování a ukládání osobních údajů a propojujeme informace uložené cookies s osobními údaji, které nám dodáváte. Uložit k použití souborů cookie, nebudeme automaticky zaznamenávat data ani shromažďovat data, s výjimkou informací, které nám konkrétně poskytnete. Můžete nastavit prohlížeč počítače, aby cookies odmítl, ale to může znemožnit používání některých částí tohoto webu.

Bezpečnost

Zavedli jsme bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření na ochranu osobních údajů, které máme pod naší kontrolou, před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím a zveřejněním, neoprávněným zničením nebo náhodnou ztrátou.

Autorská práva

Veškerý návrh, text, grafika, výběr a uspořádání webových stránek jsou dluženy společností provozující tuto webovou stránku nebo hostující tuto stránku, s výjimkou případů, kdy je poskytována podle všeobecné veřejné licence (http://www.gpl.org). VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a mohou být registrovány v určitých částech světa.

Odmítnutí záruky a odpovědnosti

Následující ustanovení mohou být zkrácena nebo zakázána zákony některých jurisdikcí. V takovém případě je třeba pojmy tohoto výrazu vykládat tak, že vylučují nebo omezují tento pojem tak, aby tento zákon splňoval.
Nepředstavujeme ani nezaručujeme, že informace dostupné prostřednictvím této webové stránky jsou přesné, úplné nebo aktuální. Nemáme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití těchto informací.
Informace uvedené na této webové stránce nebyly napsány tak, aby vyhovovaly vašim individuálním požadavkům a je vaší výhradou, abyste se před objednáním jakýchkoli produktů nebo služeb u nás ujistili, že jsou vhodné pro vaše účely.
Zatímco činíme všechny rozumné pokusy o vyloučení virů z webových stránek, nemůžeme zajistit takové vyloučení a žádná odpovědnost za viry není přijata. Doporučujeme proto, abyste před stažením informací nebo obrázků z této webové stránky přijali veškerá vhodná opatření.
Veškeré záruky, výslovné nebo implicitní, zákonné nebo jinak, jsou tímto vyloučeny.
Ani my, ani někteří z našich zaměstnanců nebo přidružených subjektů nebudeme odpovídat za jakoukoli škodu a jakkoli vzniknou, včetně ztráty zisku, kompenzačních, následných, přímých, příkladných, náhodných, nepřímých, represivních nebo zvláštních škod nebo jakékoli odpovědnosti které můžete mít vůči třetí straně, i když jsme byli upozorněni na možnost takové ztráty.
Nejsme zodpovědní za vaše přímé nebo nepřímé důsledky, které jste spojili s jakýmkoli jiným webem z této webové stránky.


Tyto podmínky a toto vyloučení odpovědnosti a jakékoli nároky založené na používání informací z těchto webových stránek se řídí zákony Anglie a Walesu a souhlasíte s tím, že se podříte nevýhradní jurisdikci soudů Anglie.

Souhlas a dotazy

Pokračováním v používání těchto stránek a při přístupu k informacím na těchto stránkách signalizujete přijetí výše uvedených výrazů a vyloučení odpovědnosti. Pokud nepřijímáte žádné z těchto podmínek, ponechte tyto stránky nyní. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje, kontaktujte e-mail. Pokud kdykoli chcete, abychom přestali zpracovávat vaše informace, zašlete správce na e-mailovou adresu na této stránce kontaktních stránek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza polityka prywatności

Poniżej znajdują się zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych osobowych, które nam przekazujesz. Nasze dane to:
na tej stronie kontaktowej.

Możesz skontaktować się z właścicielem strony internetowej pod adresem e-mail na tej stronie kontaktowej

Możesz uzyskać dostęp do naszej strony głównej i przeglądać określone obszary witryny bez konieczności ujawniania informacji osobistych i przechowywania informacji o zebranych plikach cookie, z których możemy korzystać (patrz poniżej).

Kto może przetwarzać dane

Twoje dane osobowe (w tym twoje imię i nazwisko, adres oraz wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz, które odnoszą się do Ciebie jako osoby fizycznej) mogą być przetwarzane zarówno przez nas, jak i inne firmy z naszej grupy. Każda firma, która jest upoważniona do przetwarzania twoich informacji w sposób opisany powyżej, zrobi to zgodnie z tymi zasadami prywatności. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, zapisujemy Twój adres e-mail wraz z innymi informacjami, które udostępniamy. Jeśli korzystasz z usług na stronie internetowej, możemy potrzebować zebrać więcej informacji o Tobie. Informacje te mogą obejmować informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres.

Cel przetwarzania

Twoje informacje podane w celu dostarczenia informacji na temat naszych usług, artykułów i raportów, realizacja zamówień, zrobiłeś, przetwarzanie innych transakcji, które są z nami włączony lub podjęte, informacje o ofertach specjalnych i dostarczanie innych informacji marketingowych, które naszym zdaniem możesz być zainteresowany przeprowadzaniem badań lub opracowywaniem produktów lub klientów.

Ujawnianie informacji

W rzadkich sytuacji, gdy nad nami lub wszystkich częściach naszego mienia wyznaczony likwidator, powiernik lub beneficjenta, może to przesłuchanie transferu danych osobom trzecim zobowiązanie nabywcy pod warunkiem, że nabywca zobowiązuje się do korzystania z informacji do tych samych celów, jak opisano w niniejszej polityce. Twoje informacje nie będą udostępniane władzom ani władzom lokalnym ani innym instytucjom rządowym, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub inne obowiązujące przepisy.

Pliki cookie

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy wysłać mały plik na twój komputer. Umożliwi nam to identyfikację Twojego komputera, śledzenie Twojego zachowania na naszej stronie internetowej i zidentyfikowanie twoich konkretnych obszarów, które mogą Cię zainteresować, aby poprawić twoje przyszłe odwiedziny na tej stronie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania i przechowywania danych osobowych oraz łączenia informacji przechowywanych w plikach cookie z danymi osobowymi, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz korzystać z plików cookie, nie będziemy automatycznie rejestrować danych ani zbierać danych, z wyjątkiem informacji, które podasz konkretnie. Możesz ustawić przeglądarkę komputera tak, aby odrzucała pliki cookie, ale może to uniemożliwić korzystanie z niektórych części tej witryny.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych, które mamy pod naszą kontrolę przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i ujawnieniem, nieautoryzowanym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Prawa autorskie

Cały projekt, tekst, grafika, wybór witryny i układ są należne od firmy prowadzącej tę witrynę lub hostującej tę stronę, z wyjątkiem przypadków, gdy jest ona dostępna na ogólnodostępnej licencji (http://www.gpl.org). WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli i mogą być zarejestrowane w niektórych częściach świata.

Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności

Następujące przepisy mogą zostać skrócone lub zabronione przez prawa niektórych jurysdykcji. W takim przypadku warunki tego pojęcia należy interpretować jako wykluczające lub ograniczające ten termin w sposób zgodny z tym prawem.
Nie gwarantujemy, że informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.
Informacje na tej stronie internetowej nie zostały napisane zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że są one odpowiednie do twoich celów przed zamówieniem jakichkolwiek produktów lub usług z nami.
Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione próby wykluczenia wirusów ze stron internetowych, nie możemy zagwarantować takiego wyłączenia i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wirusy. Dlatego zachęcamy do podjęcia wszelkich rozsądnych środków ostrożności przed pobraniem informacji lub obrazów z tej strony.
Wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, prawne lub inne, są niniejszym wyłączone.
Ani my, ani niektórzy z naszych pracowników lub stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i jakkolwiek poniesione, w tym utratę zysków, kompensacyjne, wynikowe, bezpośrednie, przykładowe, przypadkowe, pośrednie, karne lub specjalne szkody lub odpowiedzialności, która może masz przeciwko osobie trzeciej, mimo że ostrzegano nas przed możliwością takiej utraty.
Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje związane z inną witryną na tej stronie.

Niniejsze zasady i warunki oraz niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i wszelkie roszczenia wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej podlegają prawu Anglii i Walii, a Użytkownik zgadza się na wyłączność jurysdykcji sądów Anglii.

Zgoda i pytania

Kontynuując korzystanie z tej witryny i uzyskując dostęp do informacji na tej stronie, potwierdzasz akceptację powyższych warunków i zrzeczeń. Jeśli nie akceptujesz żadnego z tych warunków, opuść tę witrynę teraz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, skontaktuj się z nami przez e-mail. Jeśli chcesz, abyśmy przerywali przetwarzanie Twoich informacji w dowolnym momencie, wyślij administratora na adres e-mail na tej stronie kontaktowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Our Privacy Policy


Below we set out our privacy policy which will govern the way in which we process any personal information that you provide to us. Our details are :
shown on this sites contact page.

The site owner can be contacted at the email address on this sites contact page

You can access our home page and browse certain areas of the site without disclosing your personal data save information collected by cookies that we may use (see below).

Who may Process Data

Your personal information (which includes your name, address and any other details you provide to us which concern you as an individual) may be processed both by us and by other companies within our group. Each of the companies authorised to process your information as mentioned above will do so in accordance with this privacy policy. When you place an order via this website we will store your e-mail address along with any other information you may provide. When you use the services on the website, we may need to collect further information about you. This information may include, but is not limited to, details such as your name and address.

Purpose of Processing

We will use your information for the purpose of providing you with information about our services, articles and news, fulfilling orders placed by you, processing any other transactions authorised or made by you with us, informing you of special offers and providing other marketing information to you which we think you may find of interest, undertaking product or customer research/development.

Disclosure of Information

In the unlikely event that a liquidator, administrator or receiver is appointed over us or all or any part of our assets that insolvency practitioner may transfer your information to a third party purchaser of the business provided that purchaser undertakes to use your information for the same purposes as set out in this policy. Your information will not be disclosed to government or local authorities or other government institutions save as required by law or other binding regulations.

Cookies

We may send a small file to your computer when you visit our website. This will enable us to identify your computer, track your behaviour on our website and to identify your particular areas of interest so as to enhance your future visits to this website. We may use cookies to collect and store personal data and we link information stored by cookies with personal data you supply to us. Save for the use of cookies, we do not automatically log data or collect data save for information you specifically provide to us. You can set your computer browser to reject cookies but this may preclude your use of certain parts of this website.

Security

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from unauthorised access, improper use and disclosure, unauthorised destruction or accidental loss.

Copyright

All website design, text, graphics, the selection and arrangement thereof are owed by the company running this site, or hosting this site, except where provided under the General Public License (http://www.gpl.org). ALL RIGHTS RESERVED.

Trademarks

All trademarks of are the property of their respective owners and may be registered in certain parts of the world.

Disclaimer of Warranty and Liability

The following provisions may be curtailed or disallowed by the laws of certain jurisdictions. In such case, the terms hereof are to be read as excluding or limiting such term so as to satisfy such law.
We do not represent or warrant that the information accessible via this website is accurate, complete or current. We have no liability whatsoever in respect of any use which you make of such information.
The information provided on this website has not been written to meet your individual requirements and it is your sole responsibility to satisfy yourself prior to ordering any products or services from us that they are suitable for your purposes.
Whilst we make all reasonable attempts to exclude viruses from the website, we cannot ensure such exclusion and no liability is accepted for viruses. Thus, you are recommended to take all appropriate safeguards before downloading information or images from this website.
All warranties, express or implied, statutory or otherwise are hereby excluded.
Neither we nor any of our employees or affiliated entities will be liable for any kind of damages and howsoever arising including, without limitation, loss of profits, compensatory, consequential, direct, exemplary, incidental, indirect, punitive or special, damages or any liability which you may have to a third party, even if we have been advised of the possibility of such loss.
We are not responsible for the direct or indirect consequences of you linking to any other website from this website.


These terms and this disclaimer and any claim based on use of information from this website shall be governed by the laws of England and Wales and you agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of England.

Consent and enquiries

By continuing to use this site and accessing the information on this website, you signal acceptance of the terms and disclaimer set out above. If you do not accept any of these terms, leave this website now. If you have any enquiry or concern about our privacy policy or the way in which we are handling personal data please contact email. If at any time you wish us to cease processing your information please send a message to the Administrator at the email address on this sites contact page.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre politique de confidentialité

Nous définissons ci-dessous notre politique de confidentialité qui régira la manière dont nous traitons les informations personnelles que vous nous fournissez. Nos détails sont:
montré sur cette page de contact du site.

Le propriétaire du site peut être contacté à l'adresse e-mail sur cette page de contact du site

Vous pouvez accéder à notre page d‘accueil et parcourir certaines zones du site sans divulguer vos données personnelles, sauf les informations collectées par les cookies que nous pouvons utiliser (voir ci-dessous).

Qui peut traiter les données

Vos informations personnelles (qui comprennent votre nom, votre adresse et tout autre détail que vous nous fournissez en tant qu'individu) peuvent être traitées à la fois par nous et par d'autres sociétés de notre groupe. Chacune des sociétés autorisées à traiter vos informations comme mentionné ci-dessus le fera conformément à cette politique de confidentialité. Lorsque vous passez une commande via ce site, nous stockons votre adresse e-mail avec toute autre information que vous pouvez fournir. Lorsque vous utilisez les services sur le site Web, nous pouvons être amenés à collecter des informations supplémentaires à votre sujet. Cette information peut inclure, mais sans s'y limiter, des détails tels que votre nom et votre adresse.

But du traitement

Nous utiliserons vos informations dans le but de vous fournir des informations sur nos services, articles et nouvelles, le traitement des commandes par vous, dans le traitement d'autres transactions autorisées ou faites par vous avec nous, vous informer des offres spéciales et fournir d'autres informations marketing vous pensez que vous pourriez trouver intéressant de réaliser des recherches ou des développements sur des produits ou des clients.

Divulgation d'informations

Dans le cas peu probable qu'un liquidateur, administrateur ou séquestre est nommé sur nous ou tout ou partie de nos actifs praticien de l'insolvabilité peut transférer vos informations à un tiers acquéreur de l'entreprise, à condition que l'acheteur s'engage à utiliser vos informations pour les mêmes fins comme indiqué dans cette politique. Vos informations ne seront pas divulguées au gouvernement ou aux autorités locales ou à d'autres institutions gouvernementales.

Cookies

Nous pouvons envoyer un petit fichier sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre site Web. Cela nous permettra d'identifier votre ordinateur, de suivre votre comportement sur notre site Web et d'identifier vos domaines d'intérêt particuliers afin d'améliorer vos futures visites sur ce site. Nous pouvons utiliser des cookies pour collecter et stocker des données personnelles et nous lions les informations stockées par les cookies avec les données personnelles que vous nous fournissez. Enregistrer pour l'utilisation des cookies, nous ne consignons pas automatiquement les données ou de recueillir des données pour votre information. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il rejette les cookies, mais cela peut vous empêcher d'utiliser certaines parties de ce site Web.

Sécurité

Nous avons mis en œuvre des politiques de sécurité, des règles et des mesures techniques pour protéger les données personnelles que nous avons sous notre contrôle contre l'accès non autorisé, l'utilisation et la divulgation inappropriées, la destruction non autorisée ou la perte accidentelle.

Copyright

Tous les sites Web, textes, graphiques, la sélection et la disposition du site sont régis par ce site ou l'hébergement de ce site, sauf tel que prévu dans la licence publique générale (http://www.gpl.org). TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Marques

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et peuvent être enregistrées dans certaines parties du monde.

Exclusion de garantie et responsabilité

Les dispositions suivantes peuvent être restreintes ou rejetées par les lois de certaines juridictions. Dans de tels cas, ces termes doivent être interprétés comme excluant ou limitant un tel terme afin de satisfaire à cette loi.
Nous ne représentons ni ne garantissons que les informations disponibles sur ce site sont exactes, complètes ou à jour. Nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation que vous faites de ces informations.
Les informations fournies sur ce site n'ont pas été écrites pour répondre à vos besoins individuels et il est de votre seule responsabilité de vous satisfaire avant de commander des produits ou services de notre part qu'ils sont adaptés à vos besoins.
Bien que nous fassions tous les efforts raisonnables pour exclure les virus du site Web, nous ne pouvons pas garantir une telle exclusion et aucune responsabilité n'est acceptée pour les virus. Par conséquent, il est conseillé de prendre toutes les précautions appropriées avant de télécharger des informations ou des images de ce site Web.
Toutes les garanties, expresses ou implicites, légales ou autres, sont exclues.
Ni nous ni aucun de nos employés ou d'une feuille d'entités affiliées seront responsables de toute sorte de dommages et de quelque manière que Découlant y compris, sans s'y limiter, la perte de profits, compensatoires, indirects, directs, spécimens accessoires, indirects, punitifs ou spéciaux, des dommages-intérêts ou toute responsabilité que vous pouvez avoir à un tiers, même si nous avons été avisés de la possibilité d'une telle perte.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences directes ou indirectes de votre connexion à un autre site Web à partir de ce site Web.

Ces termes et ce déni et toute réclamation basée sur l'utilisation des informations de ce site Web seront régies par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles et vous acceptez de vous soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.

Consentement et demandes de renseignements

En continuant à utiliser ce site et en accédant aux informations sur ce site, vous signifiez l'acceptation des termes et des clauses de non-responsabilité énoncés ci-dessus. Si vous n'acceptez aucun de ces termes, quittez ce site maintenant. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre politique de confidentialité ou de la façon dont nous gérons les données personnelles, veuillez nous contacter par courrier électronique. Si à tout moment vous souhaitez arrêter le traitement de vos informations, veuillez envoyer un message à l'administrateur à l'adresse e-mail sur cette page de contact du site.
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i